การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
- แนวการดำเนินงานตามโครงการองค์กรคุณธรรม


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
^